JAZAS (Asocijacija za borbu protiv side) je nevladina organizacija osnovana 1991. godine kao prva NVO koja se aktivirala na polju prevencije side na teritoriji bivše Jugoslavije (tada Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side).

Organizacija okuplja 2.000 aktivnih članova, iz različitih grupa, uzrasta, različitih profesija (doktori, medicinske sestre, studenti, nastavnici, sociolozi, psiholozi, srednjoškolci i tako dalje). Ono što je posebna karakteristika JAZAS-a je aktivno učešće velikog broja profesionalaca u medicinskim, socijalnim i psihološkim naukama.

Najveći deo tih profesionalaca ima značajnu edukaciju iz oblasti HIV/AIDS-a stečenu u zemlji i inostranstvu, publikacije objavljene u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i posebnim edicijama, prepoznat internacionalni angažman u oblasi HIV/SIDE i članstvo u međunarodnim telima koja se bave pitanjima HIV-a i AIDS-a, rukovođene istraživačkim projektima iz ove oblasti.

Sve to omogućava organizaciji da se bavi i stručnim i teoretskim aktivnostima na razjašnjavanju brojnih pitanja vezanih za problem HIV/side kod nas. Kao rezultat toga, do sada je u partnerstvu sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), kao i drugim organizacijama JAZAS realizovao nekolicinu stručno-naučnih skupova i štampao vredne stručne i naučne publikacije. Takođe su štampane u i publikacije, za mlade, u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije.

Sa druge strane JAZAS posebnu pažnju poklanja radu sa mladima, koji se takođe upućuju na kontinuiranu edukaciju radi stalnog osnaženja znanja.

Neke od delatnosti JAZAS-a su:

1. Lociranje HIV prevencije u šire okvire promocije zdravlja i vaspitanja za zdravlje

2. Dizajniranje, planiranje, implementacija i evaluacija HIV/AIDS preventivnih programa za različite populacione grupe i u različitim «okruženjima za zdravlje«

3. Procena potreba u oblasti HIV prevencije u ukupnoj populaciji i specijalno vulnerabilnim grupacijama, kao baza za kreiranje programa

4. Sprovođenje primenjenih, interdisciplinarnih istraživanja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou iz oblasti HIV/AIDS prevencije

5. Obuka kadra za sprovođenje pomenutih istraživanja

6. Diseminacija znanja, veština i efektivnih modela u oblasti HIV prevencije

7. Doprinos kreiranju razvoja politike u oblasti HIV prevencije i zaštite zdravlja pojedinih kategorija

8. Saradnja sa institucijama i organizacijama koje se bave HIV prevencijom u organizovanju naučnih skupova, izradi publikacija i drugim sličnim pitanjima

9. Saradnja i umrežavanje sa nevladinim sektorom u zemlji i inostranstvu koje se bave HIV prevencijom

10. Izdavačko-publicistička delatnost Tokom predhodnih nekoliko godina JAZAS je realizovao nekoliko programa u okviru planiranih aktivnosti Global fonda u Srbiji.